Dữ liệu Dân số trung bình chia theo thành thị, nông thôn 2016 - 2021

Dữ liệu Dân số trung bình chia theo thành thị, nông thôn  2016 - 2021

Tổng cục Thông Kê
Tổ chức
06/06/2023 10:49
07/08/2023 11:43
1.0
CC0: Public Domain
https://gis.gso.gov.vn/
Hoàng Mạnh Tuấn
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
490
6
STT Tên file dữ liệu Loại file Dung lượng Thao tác
1 DanSoChiaTheoThanhThiNongThon 2018.xlsx XLSX 97 KB
2 DanSoChiaTheoThanhThiNongThon 2020.xlsx XLSX 97 KB
3 DanSoChiaTheoThanhThiNongThon 2017.xlsx XLSX 97 KB
4 DanSoChiaTheoThanhThiNongThon 2016.xlsx XLSX 97 KB
5 DanSoChiaTheoThanhThiNongThon 2019.xlsx XLSX 97 KB
6 DanSoChiaTheoThanhThiNongThon 2012.xlsx XLSX 97 KB
Image