Dữ liệu Tổng hợp các dự án Khởi nghiệp Kickstarter

Dữ liệu Tổng hợp các dự án Khởi nghiệp Kickstarter

Tổ chức
26/01/2024 15:24
31/01/2024 15:19
Version 1
CC0: Public Domain
https://www.kaggle.com/datasets/kemical/kickstarter-projects
Nguyễn Xuân Tùng
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
231
10
STT Tên file dữ liệu Loại file Dung lượng Thao tác
1 Kickstarter Projects.zip ZIP 38571 KB
Image