Dữ liệu Tạo văn bản dựa trên công cụ Học máy Mistral 7B

Dữ liệu Tạo văn bản dựa trên công cụ Học máy Mistral 7B

Tổ chức
21/02/2024 10:21
21/02/2024 10:28
Version 1
CC0: Public Domain
https://www.kaggle.com/datasets/minhsienweng/pii-dataset-unsloth
Nguyễn Xuân Tùng
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
107
1
STT Tên file dữ liệu Loại file Dung lượng Thao tác
1 pii-dataset-unsloth.zip ZIP 874 KB
Image