Bộ dữ liệu xếp hạng các quốc gia về AI, Thống kê, Phân tích Máy tính

Bộ dữ liệu xếp hạng các quốc gia về AI, Thống kê, Phân tích Máy tính

Tổ chức
16/04/2024 10:08
16/04/2024 10:08
1.0
CC0: Public Domain
https://www.kaggle.com/datasets/whenamancodes/country-rcank-on-data-scien
Trần Đức Phương
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
98
1
STT Tên file dữ liệu Loại file Dung lượng Thao tác
1 AI Country rank.xlsx XLSX 15 KB
Image