Bộ dữ liệu về xu hướng ngành khoa học dữ liệu và phát triển phần mềm

Bộ dữ liệu này bao gồm các tiêu đề bài viết được thu thập từ các blog khoa học dữ liệu lớn, nhằm mục đích phục vụ như một nguồn tài nguyên phong phú để hiểu các xu hướng và sự thay đổi hiện tại trong lĩnh vực phát triển phần mềm và khoa học dữ liệu.

Tổ chức
16/04/2024 09:56
16/04/2024 09:56
1.0
CC0: Public Domain
https://www.kaggle.com/datasets/chestadhingra/trends-in-data-science-and-software-development
Trần Đức Phương
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
88
1
STT Tên file dữ liệu Loại file Dung lượng Thao tác
1 Titles_dataset2.csv CSV 81 KB
Image