Bộ dữ liệu về các thư viện Python cho khoa học dữ liệu

Bộ dữ liệu về các thư viện Python cho khoa học dữ liệu

Tổ chức
16/04/2024 09:47
16/04/2024 09:48
1.0
CC0: Public Domain
https://www.kaggle.com/datasets/elakapoor/python-libraries-for-data-science
Trần Đức Phương
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
138
6
STT Tên file dữ liệu Loại file Dung lượng Thao tác
1 files.csv.zip ZIP 511 KB
Image