Bộ dữ liệu về các thống kê trang web Khoa học dữ liệu 365 (365 Data Science)

Bộ dữ liệu thống kê về Khoa học dữ liệu 365, một trang web cung cấp các khóa học và tài nguyên trực tuyến để học về khoa học dữ liệu, học máy và phân tích dữ liệu.

YASSER MESSAHLI
Tổ chức
16/04/2024 10:03
16/04/2024 10:04
1.0
CC0: Public Domain
https://www.kaggle.com/datasets/yassermessahli/365-data-science-web-site-statistics
Trần Đức Phương
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
97
2
STT Tên file dữ liệu Loại file Dung lượng Thao tác
1 365DataScience.zip ZIP 1873 KB
Image