Bộ dữ liệu ô tô

Bộ dữ liệu ô tô

BASMA BASSEM ZAHER
Tổ chức
06/02/2024 16:35
16/02/2024 11:00
Version 1
CC0: Public Domain
https://www.kaggle.com/datasets/basmabassemzaher/automobile-dataset
Nguyễn Xuân Tùng
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
181
9
STT Tên file dữ liệu Loại file Dung lượng Thao tác
1 archive.zip ZIP 6 KB
Image