Bộ dữ liệu đánh giá của British Airways từ năm 2012 đến 2023

Bộ dữ liệu đánh giá của British Airways từ năm 2012 đến 2023

GIRISH CHOWDARY22
Tổ chức
29/01/2024 16:19
31/01/2024 15:19
Version 1
CC0: Public Domain
https://www.kaggle.com/datasets/girishchowdary22/british-airways-review-dataset2012-2023
Nguyễn Xuân Tùng
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
151
1
STT Tên file dữ liệu Loại file Dung lượng Thao tác
1 preprocessed_airline_dataset.csv CSV 1467 KB
Image