Nguyễn Long Giang
Nguyễn Long Giang
Nghiên cứu viên
Ngày tham gia: 22/08/2023
Số lượng bài viết: 6 bài
Đang hoạt động
Xem thông tin chi tiết
Nguyễn Long Giang
Nam
Nghiên cứu viên
Phó giáo sư
Việt Nam
nlgiang@ioit.ac.vn
Tiến sĩ