Hộ gia đình du khách Ireland (Số) theo nhóm tuổi của người tham chiếu, loại chỗ ở và năm điều tra dân số

Tiêu đề gốc : C0541 - Hộ gia đình du khách Ireland (Số) theo nhóm tuổi của người tham chiếu, loại chỗ ở và năm điều tra dân số

Hộ gia đình khách du lịch Ireland (Số lượng) theo Nhóm tuổi của Người tham chiếu, Loại chỗ ở và Điều tra dân số Năm Xem dữ liệu bằng cách sử dụng các trang web Tải xuống tệp .px (Yêu cầu phần mềm)

Nguồn: https://data.gov.ie/dataset/sh-traveller-households-number-by-age-group-of-reference-person-type-of-accommodation-and-censusyear
Cập nhật lần cuối tại https:// data.gov.ie/publisher/central-statistics-office : 2018-01-20

datagov-ie
Tổ chức
12/06/2023 15:43
12/06/2023 15:43
1.0
CC0: Public Domain
Ngô Tỉnh
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
281
1
STT Tên file dữ liệu Loại file Dung lượng Thao tác
1 Hộ gia đình du khách Ireland (Số) theo nhóm tuổi của người tham chiếu.zip ZIP 1 KB
Image