Dữ liệu về Địa điểm bỏ phiếu bầu cử ở Hoa Kỳ từ năm 2012 đến 2020

Dữ liệu về Địa điểm bỏ phiếu bầu cử ở Hoa Kỳ từ năm 2012 đến 2020

JOAKIM ARVIDSSON
Tổ chức
26/01/2024 15:27
31/01/2024 15:19
Version 1
CC0: Public Domain
https://www.kaggle.com/datasets/joebeachcapital/us-polling-places-2012-2020?select=polling_places.csv
Nguyễn Xuân Tùng
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
137
0
STT Tên file dữ liệu Loại file Dung lượng Thao tác
1 US Polling Places 2012-2020.zip ZIP 10166 KB
Image