Bộ dữ liệu Phân tích Chất lượng táo

Bộ dữ liệu Phân tích Chất lượng táo

NIDULA ELGIRIYEWITHANA
Tổ chức
21/02/2024 10:27
21/02/2024 10:28
Version 1
CC0: Public Domain
https://www.kaggle.com/datasets/nelgiriyewithana/apple-quality
Nguyễn Xuân Tùng
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
128
13
STT Tên file dữ liệu Loại file Dung lượng Thao tác
1 Apple Quality.zip ZIP 174 KB
Image